תקנון

דף הבית / תקנון

כללי

  1. כללי
   1. אתר האינטרנט https://talya2010.co.il/ להלן: "האתר" שמופעל ע"י חברת סככות טליה להלן: סככות טליה בע"מ או מי מטעמה, נועד לאפשר רכישה של מוצרים המשווקים על ידי סככות טליה
    (להלן: "מוצרים") באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור גולשי האינטרנט בישראל.

   2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת מוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סככות טליה בעניין זה.
    עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

   3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר זה והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.

   4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של סככות טליה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר, ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

   5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

   6. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

  2. בעלות בתכנים
   1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוקים לאומיים ואמנות בינלאומיות והנם קניינה של סככות טליה, או צד שלישי שנתן לסככות טליה הרשאה להשתמש בהם. כל הזכויות בתוכן שמורות, למעט זכויות המוענקות במפורש (ככל שישנם כאלה). יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מסככות טליה אסורה, מלבד בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

   2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מסככות טליה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

   3. סככות טליה מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות וכל עוד המותג שם האתר מופיע, אלא אם כן אושר הדבר בכתב ע"י סככות טליה. שימוש במסמכים מסוימים הכלולים בדפי האתר עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים אשר מצוינים באותם מסמכים.

   4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של סככות טליה ו/או ספקי התוכן של סככות טליה, ובמקרה שכזה, כל אחד מהגופים הנ"ל עשוי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת להגן על זכויות אלה.

  3. רכישת המוצרים
   1. סככות טליה מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

   2. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, האחריות הניתנת על המוצר, זמן אספקתו וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי דין ופרטים נוספים, ככל שסככות טליה תמצא לנכון. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לסככות טליה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שמופיעים באתר.

   3. המחירים המוצגים לצד המוצרים השונים כוללים מע"מ.

   4. טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "הזמנה") יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים,
    אם וככל שידרשו.

   5. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכת המחשבים של סככות טליה. לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על ידי סככות טליה באמצעות הדואר האלקטרוני ובה אישור פורמאלי של ההזמנה ופרטיה. חיוב מבצע ההזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ההזמנה, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו עבור המוצר. (לקוח שהזמנתו אושרה יוגדר להלן כ"רוכש").

   6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

   7. אישור ההזמנה ואספקתה כפוף גם להיותו של המוצר במלאי, לאימות נתונים ובדיקות נוספות של סככות טליה. במקרה ובו לא תוכל לעמוד סככות טליה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח בגינה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד סככות טליה בעניין זה.

   8. מועדי המשלוח יימנו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ומשלוח אישור הזמנה ע"י סככות טליה. לא פעל מבצע ההזמנה להסדרת אישור חברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה סככות טליה זכאית לבטל את ההזמנה.

   9. ניתן להזמין מוצרים אך ורק ליעדים בישראל ולטובת לקוחות המעוניינים להשתמש במוצרים עם מפעילי רשתות סלולאריים ישראליים. חל איסור להזמין מוצרים באתר עבור יעדים ולקוחות מחוץ לישראל.

  4. אספקת המוצרים
   1. סככות טליה תדאג לשלוח כל מוצר שיירכש על ידך באתר לכתובת בישראל אשר הוקלדה בעת הזמנת המוצר ותוך פרק זמן האספקה המצויין לצד המוצר באתר וזאת באמצעות חברת שליחויות אחרת  אשר תהיה בחירתה של סככות טליה באותה העת.

   2. סככות טליה מתחייבת לספק רק מוצר ששולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי האספקה הנקובים לצד המוצר הנרכש באתר.

   3. סככות טליה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריותה של סככות טליה בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של סככות טליה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. איחור באספקה של פחות מ-7 ימי עסקים ממועד האספקה
    לא ייחשב איחור לצורך תקנון זה.

   4. סככות טליה תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה בטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סככות טליה ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין.

   5. במידה והרוכש יבחר לאסוף את המוצר בעצמו ממפעל סככות טליה, האחריות על המוצר בעת הובלתו תהיה על הרוכש בלבד.

   6. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה.
    במקרה של הובלה חריגה סככות טליה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

   7. התקנון של חב' שליחויות  או של כל גוף אחר באמצעותו סככות טליה מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, לפי העניין, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

   8. נכון להיום שולחת החברה מוצרים באמצעות חברת שליחויות ובמקרים מסויימים ולשיקול דעתה של חב' סככות טליה הינה ראשית להשתמש בכל חברת שליחויות חיצונית מבלי ליידע את הלקוחות מראש .

   9. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג וחול המועד).

   10. דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית סככות טליה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

   11. בעת אספקת המוצר, רשאית סככות טליה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

   12. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של סככות טליה.

  5. שירות לקוחות בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בנוגע למפרט הטכני של המוצרים, תפעול המוצרים והאחריות הניתנת בגינם, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי המכירות של חב' סככות טליה בטלפון,בפקס או בדואר אלקטרוני, כמפורט באתר.

  6. למי מותר להשתמש באתר:
   1. כל משתמש רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

    • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

    • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

    • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

    • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

   2. מבלי לגרוע מהאמור לסעיף 6.1 לעיל, סככות טליה תהא רשאית למנוע מלקוח לרכוש מוצר באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

    • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

    • הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.

    • הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

    • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחב' סככות טליה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

    • הלקוח קנה את המוצר עבור לקוח מחוץ לישראל.

    • בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

  7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

   1. כדי לרכוש מוצר, על הלקוח למלא פרטיו כאמור לעיל. מידע זה מועבר לסככות טליה לשם ביצוע הרכישה.

   2. חב' סככות טליה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השליח במידע שיועבר לו לצורך ביצוע המשלוח אליך.

   3. חב' סככות טליה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש נוסף במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

   4. חב' סככות טליה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

   5. חב' סככות טליה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.

   6. על אך האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט אף פעם אינה מאובטחת ופרטית לחלוטין. אתה מבין כי כל מידע או מסר שתשלח אל האתר עלול להיקרא או להילכד על ידי אחרים.

   7. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשב שלך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן שלך לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מסכים להודיע לחב' סככות טליה ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. חב' סככות טליה אינה יכולה לשאת, ולא תישא באחריות, לכל אובדן או נזק שינבעו מאי ציות שלך לתנאי שימוש אלה.

   8. חב' סככות טליה לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לפעולות לא מורשות של צדדים שלישיים, שייעשו מתוך כוונה לעקוף את נוהלי האבטחה של האתר. כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, סככות טליה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ואתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד סככות טליה במקרה שכזה.

  8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

   1. הרוכש רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

   2. לנוחיותך להלן תנאים עיקריים הנוגעים לאפשרות ביטול הזמנה (במקרה של סתירה בין האמור להלן להוראות חוק הגנת הצרכן,הוראות החוק תגברנה):

   3. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של סככות טליה, כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו סופק המוצר לרוכש, כאשר על הרוכש מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול על ידי סככות טליה.

   4. תוצאות הביטול עקב פגם:
    הרוכש רשאי לבטל הזמנה עקב פגם במוצר נשוא ההזמנה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, תוך 14 ימים ממועד שבו סופק לו המוצר. במקרה שכזה, תחזיר סככות טליה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה ולא גבה ממנו דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שהרוכש יחזיר את המוצר לסככות טליה בפרק הזמן הנ"ל.

   5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

    • היה ויבטל הרוכש את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, לפני שהוא ביצע במוצר שימוש כלשהו, תחזיר סככות טליה לרוכש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ועמלת חברת האשראי בשיעור 2% 'במידה ובוטלה עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף לכך שהמוצר יוחזר קודם לחב' סככות טליה בתנאים האמורים בסעיף 8.5.2 להלן.

    • היה ויבטל הרוכש את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הרוכש על חשבונו את המוצר לחב' סככות טליה באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא עשה בו הרוכש כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לסככות טליה שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה לפני החזרתה, תהיה חב' סככות טליה רשאית לבדוק את תקינות המוצר ואת העובדה שלא נעשה בו שימוש, כתנאי להחזרת מחיר העסקה.

    • מוצר שיצא מסככות טליה לשילוח לבית הרוכש כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירב הרוכש לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לסככות טליה, על חשבונו של הלקוח, ובעלות המשלוח על סך 59 ש"ח כולל מע"מ ליחידת אריזה.

    • ביטול העסקה יחול על עסקאות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד.

   6. החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.

   7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של חב' סככות טליה לתבוע נזקים, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

   8. חב' סככות טליה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

    • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

    • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור,מגיפה המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

    • אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.

   9. אם יתברר לה כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

   10. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת הרכישה.

   11. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית חב' סככות טליה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור,חב' סככות טליה
    לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

   12. חב' סככות טליה תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

  9. הגבלת זכות הביטול: זכות הביטול כאמור בתקנות חוק הגנת הצרכן לא תחול במקרים הבאים:

   1. אחריות בגין מוצרים.

    • נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את חב' סככות טליה.

    • סככות טליה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של סככות טליה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

    • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.

    • סככות טליה אינה מתחייבת לתת כל אחריות עבור המוצרים, מעבר לאחריות שתפורט בכתב במסמכים הנלווים למוצר שיירכש באתר.

   2. אחריות כללית בגין פעילות האתר.

    • סככות טליה מאפשרת לך לעשות שימוש באתר ללא תוספת תשלום, כשירות לצרכן. סככות טליה אינה ערבה לתוכן הכלול באתר והתבססות עליו הינה על אחריותך בלבד. סככות טליה אינה מבטיחה או ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעה ו/או שהוא יהיה נטול טעויות.

    • סככות טליה שומרת לעצמה את הזכות לשנות דפים אלו או למנוע גישה אליהם בכל עת.

    • לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, כולל, אך בלא הגבלה, אחריות בגין בעלות או אי-הפרה או אחריות במשתמע בגין סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בנוגע לזמינות, דיוק, מהימנות או התוכן של דפים אלו או איכות מסחרית.

    • סככות טליה או מי שסייע לה ליצור, להפיק, לספק ו/או לתחזק את האתר לא ישאו בכל אחריות שהיא לכל נזקים שהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים, על דמי נזק עונשיים ושכר טרחת עורכי דין, אובדן רווחים או הפרעה לניהול עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש בשירות זה, אף אם ידעו מראש על האפשרות לנזקים אלו. לכן, אתה האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש שלך באתר. אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל פגיעה מחב' סככות טליה, נושאי המשרה שלה, החברות הקשורות אליה, וכן מספקי השירותים שלה, ספקי התוכן שלה כתוצאה או מפני כל חבות, תביעה ועלות, לרבות, שכר טרחת עורכי דין שיוציאו הספקים בקשר לכל תביעה שתנבע מהפרת תנאי שימוש אלה, המצגים, ההתחייבויות וההסכמות שלעיל.

    • חב' סככות טליה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי המשתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

    • חב' סככות טליה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים של צד שלישי. חב' סככות טליה אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. בשימוש בקישור לאתר של צד שלישי, עליך לעיין ולהסכים לתנאי השימוש של אתר זה בטרם השימוש בו. בנוסף, הנך מסכים כי לסככות טליה אין כל שליטה שהיא על התוכן המוצג באותו אתר והיא אינה יכולה לקחת כל אחריות שהיא על חומר שנוצר או פורסם באתר צד שלישי שכזה. בנוסף, לא ישתמע מקישור לאתר שאינו של סככות טליה כי סככות טליה תומכת באתר או במוצרים או בשירותים המוצגים באתר צד שלישי שכזה.

    • במידה המרבית המותרת על פי דין, בנוגע לתוכן שבאתר, סככות טליה אינה עושה מצג ואינה מתחייבת בהתחייבות מכל סוג ומין כי השרת שבאמצעותו מועמד האתר חופשי מוירוסים או רכיבים אחרים אשר עלולים להדביק, לפגוע, או לגרום נזק לציוד המחשבים שלך או לכל רכוש אחר, כאשר תיגש, תגלוש, תוריד חומר מהאתר, או תשתמש בו בדרך אחרת; או שהשימוש או ההנאה שלך מהשירותים יהיו ללא הפרעה או שגיאות.

    • נעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע המסופק על ידי סככות טליה באתר יהיה מדויק. עם זאת, בשל העובדה כי המידע מובא באמצעות מכשירים אלקטרונים הסיכונים להפרעות לשינויים חוסר התאמה והפסקות בשירות, האחריות מסויגת כאמור לעיל.

    כתב אחריות מוגבלת למוצרי " סככות טליה "

    חברת סככות טליה (להלן:" סככות טליה בע"מ") מספקת אחריות מוגבלת על תפרים ומפני התפוררות הנובעת כתוצאה מקרינת UV (התפוררות )  ׁ

       נזקי טבע ונזק מכאני.
    למוצרים ולתקופות המופיעים בטבלה שלהן, וזאת על פי התנאים המופיעים בכתב אחריות זה:

   המוצר                                                                  משך האחריות בשנים ממועד אספקה
   רשת צל 325גרם 5 שנות אחריות
   רשת צל 180גרם 5 שנות אחריות
   רשת צל 140גרם בתפירה לפי מידה בלבד 2 שנות אחריות
   יריעות ברזנט תוצרת, ארז מוצרים תרמופלסטיים מדגם:           610גר', 420גר
   מדגם: מעכב בערה 900,650
    3 שנות אחריות


   *
   אין אחריות מפני דהיית צבע עד 35%
    

   משך האחריות הינו בשנים, מיום האספקה המקורי (להלן: "תקופת האחריות"), כמפורט להלן, אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב ע"י " סככות טליה "
   במשך תקופת האחריות " סככות טליה " תתקן, או תחליף חלק מן המוצר, או את כולו, אם יוכח על ידי הלקוח שהתפוררות המוצר היא כתוצאה מחשיפה לקרינת UV ,והלקוח החזיר על חשבונו את המוצר לכתובתה של " סככות טליה ", וקבל את אישור " סככות טליה " על כך בכתב.

   הבחירה בין תיקון המוצר להחלפתו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של " סככות טליה ", בכל מקרה לא תוארך תקופת האחריות מעבר לתקופה המקורית . אחריות זו מותנית במפורש בכך שהמוצר אוחסן כראוי ונעשה בו שימוש נכון וסביר. בכל מקום בו ישנם ספקות אודות נכונות השימוש, יש לפנות לחברה לשם קבלת הנחיות בכתב. שימוש בחומרי הדברה המכילים גופרית ו/או בחומרים אחרים שיוכחו כמזיקים למוצרים יבטלו לחלוטין את תוקף כתב אחריות זה. שימוש לא סביר, הזנחה, הכנסת שינויים במוצר ותיקונים שלא עפ"י הנחיית " סככות טליה ", יבטלו לחלוטין את תוקף כתב האחריות. אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק אם התלונה הוגשה בכתב ל" סככות טליה ", במשך תקופת האחריות, ולא יאוחר מ- 30 יום מגילוי פגם במוצר. הודעה על פגם במוצר יש לשלוח לסככות טליה לכתובת:

   ת.ד 374 ,מבוא חורון מיקוד 9977650 או באמצעות שליח לכתובת התעשייה 1 מבוא חורון.

   " סככות טליה " לא תהא אחראית לנזק תוצאתי, ישיר או עקיף ולכל נזק מכל סוג שהוא כתוצאה ממוצר פגום או עקב איחור במשלוח או ביטול משלוח או באופן אחר, וכן לא תישא באחריות להפסד רווחים,
   נזק לרכושו של הקונה, הפסד זמן, אי נוחות או נזקים והפסדים אחרים, מכל סוג ומין.

   אחריות " סככות טליה " הינה להחלפה או תיקון של מוצר פגום שניזוק כתוצאה מקרינת UV ,מוגבלת לערך המוצר הפגום והיא תפחת בכל שנה (או בחלק יחסי ממנה) החל ממועד האספקה, בהתאם למשך תקופת האחריות.
   לא תינתן אחריות בשל נזקי טבע ונזק מכאני.


  10. שונות

   1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

   2. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י סככות טליה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. עליך לעיין אפוא בתקנון בכל ביקור שלך באתר.
    אם תמשיך להשתמש באתר לאחר ששינינו או עדכנו תנאי שימוש אלה, פירוש הדבר כי אתה מסכים גם לתנאי השימוש החדשים.

   3. תנאי שימוש אלה וכל התנאים הנוספים אשר מתפרסמים באתר מהווים ביחד את ההסכם השלם בין סככות טליה לבינך בנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו. מחדל של חב' סככות טליה
    לעמוד על ביצוע הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיע על זכותה המלאה לדרוש את הביצוע בכל זמן, לאחר מכן; וויתור של חב' סככות טליה על הפרה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על ההוראה עצמה. על מנת שלויתור של סככות טליה יהיה תוקף, חייב הויתור להיעשות בכתב.

   4. חרגה סככות טליה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את סככות טליה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

   5. אם תפיץ תוכן או תוסיף הערות באמצעות האתר, אזי אתה מעניק לסככות טליה את הזכות לערוך, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות ולפרסם תוכן זה בכל צורה ובכל מדיום בהתאם לבחירתה
    של חב' סככות טליה. כמו כן, אתה האחראי הבלעדי והנושא היחיד בחבות בקשר לכל פעילויותיך אתר.

   6. סככות טליה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.

   7. להלן מפורטות אחדות מבין ההפרות אשר עלולות לגרור את הפסקת הגישה שלך לאתר על ידי סככות טליה: העברה, פרסום, או אפשור הפצה של תוכן שאינו חוקי, מהווה לשון הרע, מזיק, מאיים, מטריד, מהווה התעללות, בעל אופי פוגע מבחינה גזעית, אתנית או דתית, וולגרי, כולל מסרים מיניים בוטים, מהווה תועבה, מוציא דיבה או מעורר התנגדות. הטרדה, איום, גרימת מבוכה או פגיעה במשתמש אחר בכל צורה בלתי ראויה. פרסום או העברה של כל חומר תוך כדי הפרה בזכויות לפרטיות או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. שימוש בשפה המונית או פוגעת, התחזות לאחר. אינך רשאי להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר כלשהו, ניסיון לקבל סיסמה של משתמש אחר, פרסום חומר לקידום מכירות או פרסומות. העלאה של וירוסים, רוגלות ותוכנות מזיקות או זדוניות אחרות. הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות התקינה של האתר. סככות טליה שומרת על זכותה להוציא תכנים מהאתר בכל זמן, ובכלל זה, כל תוכן המפר אמות מידה אלה. סככות טליה אינה אחראית לכל חומר מעורר התנגדות שתתקל בו בשעת השימוש באתר.

   8. אתה מסכים כי עם השלמת הרישום, או בקשר לשימוש בשירותים מסוימים, אתה תקבל מידע שקשור לחב' סככות טליה. מידע זה יימסר לך באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS ו/או באמצעים אחרים, לפי המידע הרשום שלך. לגבי מידע שאינו קשר לשירות, תינתן לך הזדמנות להפסיק לקבל מסרים אלה.

   9. התוכן הנכלל באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. סככות טליה שומרת על זכותה לעדכן את התוכן לפי הנחוץ על מנת לתקן שגיאות אלה ללא הודעה.

   10. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י סככות טליה.

   11. רישומי המחשב של סככות טליה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

   12. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי גולש, מהווה הסכמה של הגולש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מחברת סככות טליה ובשם הדומיין הרשמי שלה , לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הגולש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה לכתובת   talyashadows@gmail.comסככות טליה פתרונות הצללה וקירוי | ת.ד 374 | מיקוד 9977650 | טל: 08-6198888
    דוא"ל talyashadows@gmail.com |  אתר https://talya2010.co.il/

    אחריות זו אינה תקפה במקרה של אי פירעון מלוא הסכום לתשלום בגין המוצרים או פיגור של למעלה מ- 30 ימי עבודה בתנאי התשלום.

*להארכת חיי המוצר, מומלץ!, להסיר את הציליות/רשתות צל בתקופת החורף *

דילוג לתוכן